Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (Eüak.) foglaltakra figyelemmel

A www.krasznai.hu weboldalt üzemeltető Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő

Név: Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                          1084 Budapest, Múzeum u. 15/a. fszt. 1.

Telefonszám:                                     +36 30 365 1375, +36 1 793 3497

Internet:                                             www.krasznai.hu

Képviselő neve:                                 Csernusné Balzó Tamara ügyvezető


 1. Az adatkezelés elvei

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, a jogszabályi előírása alapján végezzük.

Társaságunk elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek valamint az Eüak.-nek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. Személyes- és egészségügyi adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra!

Társaságunk a jogszabályok szerint működő egészségügyi szolgáltató, így az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelését szakmai titoktartásra kötelezett orvosaink, ill. munkatársaink felelőssége mellett végezzük.

A jelen adatvédelemi tájékoztatónk az egészségügyi és esztétikai szolgáltatásaink során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink, továbbá a honlap működtetése, használata vonatkozásában tartalmaz információkat.

 1. Társaságunk által végzett adatkezelések

Adatvagyon megnevezése

Adatvagyon,

a kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adat megismerésére jogosult

Foglalkoztatással összefüggő adatkezelések:

Munkaszerződés

Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, bankszámlaszám, bruttó és nettó bér, munkaidő

Mt. 42. § Szerinti kötelezettség teljesítése

érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezés/engedélyezés

munkaviszony fennállását követő kötelmi elévülési idő 5 év

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

Biztosítotti bejelentés

Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, munkaóra, foglalkoztatás jellege

Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség

jogszabályi kötelezettség

munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

Bérkifizetéshez, bérszámfejtéshez szükséges adatok

Név, TAJ szám, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, béradatok, járulék és adó adatok

Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség

jogszabályi kötelezettség

nyugdíjjogosultság előírt őrzési idő

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

Személyi kedvezmény nyilatkozat

név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, betegség BNO kódja esetlegesen

Tbtv. 18. §, 24. §. szerinti jogszabályi kötelezettség

jogszabályi kötelezettség

munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

Családi adókedvezmény nyilatkozat

név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, eltartottak adatai

Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség

jogszabályi kötelezettség

munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

jelenléti ív

név, dátum, aláírás

Mt. 134. § szerinti jogszabályi kötelezettség

jogszabályi kötelezettség

munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő

ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő

Internet forgalom

logfile, IP címek

Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése

jogos érdek

kötelmi elévülés

ügyvezető

telefon

név, telefonszám, dátum

Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése

jogos érdek

kötelmi elévülés

ügyvezető

e-mail forgalom

nem határozható meg közelebbről

Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése

jogos érdek

kötelmi elévülés

ügyvezető

Ügyféladatokkal kapcsolatos adatok kezelése szerződéskötés esetén:

Kapcsolattartó adatai

név, telefonszám, e-mail cím

szerződés teljesítése, jogviták elkerülése

jogos érdek

szerződésből eredő kötelezettségek kötelmi jogi elévülése

ügyvezető

Honlapon időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés:

Időpontfoglalás

név, telefonszám, e-mail cím, életkor

szerződés kötése, szolgáltatás igénybe vétele.

érintett hozzájárulása

szerződés fennállásáig, aktív regisztrációig, érintett törlési kérelméig

ügyvezető, társaság recepciós munkavállalói

Képmással kapcsolatos adatkezelések:

vagyonvédelmi célú kamerarendszer

képmás, érintett magatartása

vagyonvédelem, jogviták elkerülése

jogos érdek

30 munkanap

ügyvezető

Egészségügyi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés:

Időpontegyeztetés során telefonon megadott személyes- és egészségügyi adatok

Név, telefonszám

Időpontfoglalás és annak validálása

érintett hozzájárulása

Vizsgálaton/konzultáción való megjelenés időpontjáig

ügyvezető, társaság adatfelvevő munkatársa, külső adatfeldolgozó, kezelést végző orvos és asszisztencia

Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes- és egészségügyi adatok (ide érteve többek között az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat és a kapcsolattartási adatokat)

Páciens neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, kórtörténete, leletei.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása

érintett hozzájárulása

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év

ügyvezető, társaság adatfelvevő munkatársa, külső adatfeldolgozó, kezelést végző orvos és asszisztencia

Az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó dokumentálási kötelezettség teljesítése

érintett hozzájárulása

A fenti adatkezelések kapcsán Társaságunk, mint az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogszabályi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, ideértve az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

Azon adatkezeléseinknél, ahol a jogalap Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke, úgy az érintett a Társaság székhelyén személyesen el tudja kérni az adat begyűjtését megelőzően elvégzett érdekmérlegelési vizsgálat eredményét.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok elérése során az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be, így az Ön személyes és egészségügyi adatait egyéb címzettek részére továbbítja. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésekről (így különösen az igénybe vett adatfeldolgozókról) Társaságunk munkatársaitól, az adatkezelési szabályzat megismerési igényével kaphat részletes tájékoztatást.

A weboldal által rögzített adatok az SMB Cloud System Services Kft. (székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-905782; adószám: 14482177-2-42; adatfeldolgozó) által üzemeltetett külön szerveren kerül tárolásra. A szerver fizikailag a H-1132 Budapest, Victor Hugo 18-22 címen található, a Rendszerinformatika Zrt. szervertermében.

 

Partner

Megjegyzés

Részletes adattovábbítás

Székhely

Telefonszám

Vein Center Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

bőrgyógyászat, teljeskörű ultrahang-diagnosztika, sebészet (visszér), lézeres szőrtelenítés

Személyes adatok,név,születési idő, elérhetőségi adatok

1237 Budapest, Vágóhíd utca 100.

 

Sundiary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

az épület üzemeltetője.

 

Társaság részéről kapcsolattartók adatai.

1132 Budapest, Váci út 56-58. 3. em. 68.

 

 

SMB Best Admin Kft.

CRM rendszer üzemeltetője.

Páciens adatok kerülnek rögzítésre (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, kezelés megnevezése)

(1163 Budapest Máté utca 2.)

 

4Line Kft.

Társaságunk részére a könyvviteli szolgáltatást látja el.

Társaságunk részéről továbbításra kerülnek a páciensek részére kiállított számlázási adatok, mely személyes adatot tartalmaz.

2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)

 

SYNLAB Hungary Kft.

az egészségügyi mintáink feldolgozója, kiértékelője (vér, vizelet, tenyésztés)

 

 

 

DIALOG Egészség Kommunikációs Kft.

weboldal kezelés.

A honlapon keresztül beérkező időpont kérések kapcsán történő adattovábbítás

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

 

Egyéb kötelező adatszolgáltatásaink:

Partner

Megjegyzés

Részletes adattovábbítás

Székhely

Telefonszám

Országos Kórházi Főigazgatóság

felé történik az adatszolgáltatás az Infomix Kft.-től vásárolt szoftweren keresztül.

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)

kötelező adatrögzítés, adatszolgáltatás

Érintett TAJ száma (vagy
ennek hiányában más
azonosítója), szül. ideje, helye, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
neme, egészségi állapotával,
kórelőzményeivel, egyes
beavatkozásával kapcsolatos
egészségügyi adatok

 

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Elektronikus
vénynyilvántartás
(eRecept)

Az Érintett neve, lakcíme,
születési dátuma, TAJ szám,

eRecept esetén emellett:
Érintett neve, TAJ
száma/személyazonosító
okmány száma
[Eüak 14/A. § (1c)]

 

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást köteles vezetni Társaságunk.

Implantátum regiszter

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
 • a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
  • az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
  • a gyártó nevét,
  • a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
 • a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
 • a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.

 

 

Számlázz.hu

Társaságunk a számláit a Számlázz.hu online rendszer segítségével állítja ki.

Név és lakcím, mely a számlán szerepel.

 

 

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes- és egészségügyi adatait az Európai Unión kívül, harmadik országba tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

Egyéb adatkezeléseinkről:

Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi a www.krasznai.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik”), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookie-t, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analytics
  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az internetezési szokásokról a cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok alapján az internetezési előzményekhez igazodó, személyre szabott ajánlatot jelenítünk meg a látogató részére.

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

A Társaság által kezelt Instagram-oldal

A Társaság által kezelt Instagram-oldalon – https://www.instagram.com/drkrasznai/– a látogatók hozzászólásokat és üzeneteket küldhetnek, ez által személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, amelyet az Érintett a hozzászólásával, tetszésnyilvánításával, üzenetével önkéntesen megad.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az Instagram oldal cookie-t használ. Az Instagram oldal cookie-jának működése az Adatkezelőtől független.

 1. Az adatbiztonságról

A személyes adatok védelmét a Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.
 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

5.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.