TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Adatkezelő, kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetőjének megnevezése:

Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                          1084 Budapest, Múzeum u. 15/a. fszt. 1.

Telefonszám:                                     +36 30 365 1375, +36 1 793 3497

Internet:                                             https://newhairbudapest.com/

Képviselő neve:                                 Csernusné Balzó Tamara ügyvezető

 

2. Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – az e táblával jelzett területen vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést, képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A társaság székhelyén működő kamerák az alábbi területre irányulnak:

 

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

 1. A ház külső bejáratainak területét lefedő kamerák (oldalsó bejárat, főbejárat, hátsó kert), mely használatának célja a ház bejáratainak vagyonvédelme.

 2. A kamerák második csoportja a vendégek számára nyitva álló teret (nővérpult, recepció, II. emeleti irodák bejáratai) figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a társaság vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a társaság vendégeinek a házba behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem.

A kezelt adatok köre: a kamerák látószögébe került munkavállaló és más érintettek arcképe, a hang, és egyéb személyes adat nélkül.

A kamerarendszer 0-24 órában működik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint a vagyon védelme érdekében a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

3. Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Ezen adatkezelés célját a 1. pont tartalmazza, jogalapja az érintett hozzájárulása.

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 30 (harminc) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye.

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül (a társaság ügyvezetője és informatikus- rendszergazda) a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

A rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

8. Adatbiztonsági intézkedések:

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Egyéb előírások:

 1. a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.
 2. b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
 3. c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 4. d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
 5. e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
 6. f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.
 7. g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 8. h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 9. i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.
 1. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője semmisítse meg, ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, illetve a székhelyén.

Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu