Általános Szerződési Feltételek
Esztétikai Szolgáltatás nyújtására

 

 1. Általános rendelkezések

 

1.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-877496; székhely: 1084 Budapest, Múzeum u 15/a fszt. 1. adószám: 13869535-2-42) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy For Beauty) által az esztétikai szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan tett, és a Páciensek által elfogadott ajánlatokra, a részükre nyújtott esztétikai szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra.

 

1.2. Az ÁSZF-et a Páciens a kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) aláírásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben kijelenti, hogy a tartalmát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. A Magánklinika jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Klinika honlapján (www.krasznai.hu) történő közzététellel válik hatályossá.

1.4. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel jelen ÁSZF-ben rögzített esztétikai szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek, rendelkezik érvényes és hatályos működési engedéllyel.

 

1.5. Esztétikai szolgáltatás nyújtása tolmács közreműködésével: A Szolgáltató azon Páciensek esetében, akik a magyar vagy az angol nyelv ismeretének hiányában nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, főszabály szerint, a Páciens köteles tolmácsról gondoskodni.

 

1.6. Szolgáltatót szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

2.1. bejelentkezés: Az adatok – személyesen, telefonon, honlapon űrlap segítségével történő megadásából és nyilatkozatok megtételéből álló cselekménysorozat, amely során Páciens és For Beauty között megállapodás jön létre annak vonatkozásában, hogy Páciens a For Beauty esztétikai szolgáltatásait mikor veszi igénybe.


2.2. egyedi szerződési feltételek: Azok a Páciensek által megadott adatok és megtett nyilatkozatok, amelyek jelen ÁSZF rendelkezéseivel együtt a szerződést alkotják.

 

2.3. Érdeklődő: A For Beauty esztétikai szolgáltatása vonatkozásában információt kérő, illetve gyűjtő jogalany, aki a későbbiekben Páciensnek minősülhet.2.4. esztétikai díj: A Páciens által fizetendő konzultációs és kezelési díj együttes összege.

2.5. esztétikai szerződés: A Felek által az egyedi szerződési feltételek, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek együttese útján létrehozott, a Felekhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amelyből kötelezettség keletkezik az esztétikai szolgáltatás nyújtására, illetve az esztétikai díj, illetve annak egyes elemei megfizetésére és jogosultság a teljesítés követelésére.

2.6. esztétikai szolgáltatás: For Beauty által Páciensek részére nyújtott szolgáltatások együttes megnevezése.

2.7. kezelési díj: A For Beauty által nyújtott kezelési szolgáltatás Páciens által fizetendő ellenértéke.

2.8. kezelési szolgáltatás: Az az esztétikai szolgáltatás, amelyet For Beauty a konzultációs szolgáltatást követően nyújt a Páciens részére, és amely során Páciens a For Beauty aktuálisan elérhető egy, vagy több kezelésén vesz részt.

 

2.9. konzultációs díj: A For Beauty által nyújtott konzultációs szolgáltatás Páciens által fizetendő ellenértéke, amennyiben nem első alkalommal veszi igénybe a konzultációt, ill. amennyiben nem ingyenes a konzultáció.


2.10. konzultációs szolgáltatás: Az az esztétikai szolgáltatás, amely során For Beauty tájékoztatja a Pácienst a neki javasolt, vagy általa igénybe vehető kezelési szolgáltatásokról, megválaszolja Páciens ezzel kapcsolatos kérdéseit, és egyéb az esztétikai szolgáltatás vonatkozásában releváns információkat ad át Páciens részére.


2.11. Közreműködő: Olyan, a Beauty Concept Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve – a For Beauty által nyújtott esztétikai szolgáltatások vonatkozásában – For Beauty meghatalmazásával rendelkező személy, aki For Beauty nevében és képviseletében (teljes, vagy korlátozott jogkörrel) az esztétikai szolgáltatások teljes-, vagy egyes részfolyamatai során For Beauty tevékenységét támogató tevékenységet fejt ki.


2.12. Páciens: For Beauty esztétikai szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.

 

 1. Esztétikai szolgáltatás

 

3.1. Az esztétikai szerződés tárgya:

3.1.1. Az esztétikai szerződés (betegregisztráció és beleegyező nyilatkozat aláírása) megkötése útján a For Beauty és Páciens között olyan jogviszony jön létre, amelynek keretében For Beauty – Páciens és For Beauty megállapodásának függvényében – ellenérték fejében, vagy ingyenesen esztétikai szolgáltatást nyújt Páciens részére.


3.1.2. For Beauty az esztétikai szerződés keretében az ÁSZF-ben és az esetleges egyedi szerződési feltételekben megjelölt esztétikai szolgáltatás ÁSZF-ben és egyedi szerződési feltételekben megjelölt módon és mennyiségben történő nyújtására vállal kötelezettséget. Amennyiben Páciens az esztétikai szolgáltatást For Beauty részéről többletszolgáltatásokat igénylő módon kívánja igénybe venni, azt For Beauty – az esztétikai szerződés módosítása, vagy új szerződés kötése mellett -, Páciens és For Beauty megállapodásában meghatározott ellenszolgáltatás fejében nyújtja.

3.2. A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése illetőleg törvényes képviselője alapján veszi igénybe.

 

3.3. A szerződéskötés és a teljesítés folyamata

 

3.3.1. Az esztétikai szerződés megkötése, a szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges.


3.3.2. Bejelentkezés: Páciens személyesen, vagy telefonon jelentkezhet be For Beauty esztétikai szolgáltatásainak igénybevételére.

 

3.3.3. Ajánlattétel: Az esztétikai szolgáltatások nyújtása vonatkozásában For Beauty személyesen tesz ajánlatot a Páciensnek akkor, amikor a Páciens bejelentkezés során egyeztetett időpontban és helyen megjelenik az esztétikai szolgáltatások igénybevétele céljából.

Nem minősül ajánlattételnek az az eset, amikor Érdeklődő személyesen, telefonon, közösségi oldalon, vagy e-mailben érdeklődik For Beauty esztétikai szolgáltatásairól és annak díjairól, és For Beauty az Érdeklődőnek választ ad. For Beauty által ilyenkor megadott adatok és információk csak tájékoztató jellegűek, For Beauty esztétikai szolgáltatásai tekintetében való ajánlattételre minden esetben csak a Páciens bejelentkezés alapján történő megjelenésekor kerül sor.


3.3.4. A szolgáltatás nyújtása: For Beauty az esztétikai szerződés létrejöttét követően vállalja, hogy esztétikai szolgáltatása keretében Páciens részére az egyedi szerződési feltételekben meghatározott esztétikai szolgáltatásokat (pl.: konzultációs szolgáltatás, meghatározott kezelési szolgáltatások stb.) nyújtja.


3.3.5. A szerződésszerű teljesítés: For Beauty az esztétikai szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha a 3.3.4. pontban megjelölt esztétikai szolgáltatást jelen ÁSZF-ben meghatározott előírások szerint nyújtja Páciens részére.

Amennyiben az adott esztétikai szolgáltatás teljesítése az egyedi szerződési feltételek alapján több részletben történik, abban az esetben For Beauty szerződésszerű teljesítéséhez valamennyi részteljesítés szerződésszerű teljesítése szükséges, kivéve, ha a szerződés a szerződés teljesítésének folyamata során megszűnik.

Páciens az esztétikai szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha az együttműködési kötelezettségének eleget tesz, és az esztétikai szolgáltatásért fizetendő ellenértéket jelen ÁSZF 6. pontjában, valamint az egyedi szerződési feltételekben meghatározott mennyiségben, határidőben és módon megfizeti For Beauty részére.

 

3.4. Az esztétikai szerződés megszűnik:


 • az esztétikai szerződés szerződésszerű, teljes körű teljesítésével;
 • felmondással;
 • az esztétikai szerződés lehetetlenné válásával, ide értve azt az esetet is, amikor a Páciens egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a már aláírt szerződés szerinti és/ vagy megkezdett esztétikai szolgáltatás igénybevételét/ további igénybevételét;
  • az esztétikai szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével;
  • bármelyik fél halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

3.4.1. Amennyiben az esztétikai szerződés aláírását követően ugyanazon bejelentkezéshez köthető ugyanazon alkalommal a Páciens valamennyi esztétikai szerződésben szereplő esztétikai szolgáltatást igénybe veszi, abban az esetben az esztétikai szerződés felmondására nincs lehetőség.
Amennyiben az esztétikai szerződésben rögzített esztétikai szolgáltatások Páciens általi igénybevételére több alkalommal kerül sor, abban az esetben az esztétikai szerződést a következő esztétikai szolgáltatás teljesítési időpontját legalább 2 nappal megelőzően bármelyik fél indoklás és egyéb kötelezettség keletkezése nélkül, írásban felmondhatja.


Ilyen esetben Páciens a már igénybe vett esztétikai szolgáltatások tekintetében külön megállapított díjat – ennek hiányában az esztétikai díj igénybe vett esztétikai szolgáltatással arányos részét – köteles megfizetni For Beauty részére.

Amennyiben az esztétikai szerződés felmondásának Páciens általi közlése nem előzi meg 2 nappal a következő esztétikai szolgáltatás teljesítésének napját, abban az esetben Páciens a már teljesített és a soron következő esztétikai szolgáltatások tekintetében külön megállapított díjat – ennek hiányában az esztétikai díj igénybe vett és a soron következő esztétikai szolgáltatásokkal arányos részét – köteles megfizetni For Beauty részére.

Felmondás esetén a fizetési határidő – illetve amennyiben a Páciens a teljes esztétikai díjat előre kifizette, abban az esetben a visszafizetési határidő – a felmondás közlésétől számított 2. nap.
Amennyiben az esztétikai szerződés felmondásának For Beauty általi közlése nem előzi meg 2 nappal a következő esztétikai szolgáltatás teljesítésének napját, abban az esetben For Beauty a következő esztétikai szolgáltatást még köteles változatlan feltételek mellett nyújtani Páciens részére azzal, hogy a felmondásból eredő elszámolás során Páciens ezen esztétikai szolgáltatás külön megállapított díjának megfizetésére is köteles, vagy – külön megállapítás hiányában – a teljes esztétikai díj arányos részének megállapítása során ezen esztétikai szolgáltatást is figyelembe kell venni.

Nem minősül felmondásnak a felek részéről az az eset, amikor valamelyik fél az esztétikai szolgáltatás nyújtására korábban megbeszélt időpontot úgy mondja le, hogy azzal egyidejűleg az adott esztétikai szolgáltatás nyújtására más időpont egyeztetését kezdeményezi a másik félnél.

 1. A Páciensek jogai és kötelességei:

4.1. Általános jogok és kötelezettségek

4.1.1. A Felek rögzítik, hogy Páciens köteles a For Beauty együttműködni oly módon, hogy valamennyi, a For Beauty teljesítéséhez szükséges adatot és információt – a teljesítést megelőző ésszerű határidőn belül – For Beauty rendelkezésére bocsájt, illetve megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a For Beauty teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

4.1.2. Páciens kijelenti, hogy az esztétikai szolgáltatással összefüggő adatok és információk For Beauty részére történő továbbítása során valamennyi adatvédelmi jogszabálynak – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – és For Beauty Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően jár el. Páciens felel az általa közölt információk és adatok helyességéért.

4.1.3. Páciens elismeri, hogy az esztétikai szolgáltatás igénybevételének idején nem készíthet fotót, videó-és egyéb fénykép, vagy hangfelvételt a Klinikán tartózkodó magánszemélyekről, esetleg ismert személyekről.

 1. 2. A páciensek jogai

 

Önrendelkezési jog

4.2.1. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató esztétikai szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

4.2.2. A Páciensnek joga van, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.

4.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy az előzetesen elvégzett orvosi vizsgálatok, az átadott betegdokumentáció, beleegyező nyilatkozat és/vagy a számla Páciens részéről történő aláírása jelen értelmezés szerint a beleegyezés megadásának tekintendő.

 

Esztétikai- egészségügyi dokumentáció megismerési joga

4.2.4. A Szolgáltató a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és papíralapú egészségügyi dokumentációt vezet (EESZT).

4.2.5. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, továbbá joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint.

4.2.6. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Páciens rendelkezik.

4.2.7. A Páciens jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kapni.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

4.2.8. Páciens kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző esztétikai ellátással kapcsolatban

a ) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b ) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c ) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,

d ) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e ) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

f ) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

g ) a további ellátásokról,

h ) a javasolt életmódról, valamint

i ) a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési

tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az esztétikai ellátás igénybevétele mellett.

 

4.3. A Páciens kötelezettségei

 

4.3.1. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező esztétikai ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.3.2. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató házi- és működési rendjét.

4.3.3. A Páciens  köteles az ellátásában közreműködő dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

b ) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és az esztétikai szolgáltatás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

c ) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

 1. d) tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.

 

4.3.4. A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

 

 1. For Beauty jogai és kötelességei

5.1. For Beauty jogosult Közreműködőt igénybe venni. For Beauty a Közreműködőért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna. For Beauty köteles a Közreműködővel olyan megállapodást kötni, amely összhangban áll jelen ÁSZF és az egyedi szerződési feltételek rendelkezéseivel.

5.2. For Beauty esztétikai szolgáltatásait a Páciens utasításainak megfelelően köteles nyújtani és a Páciens utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Páciens érdeke feltétlenül megköveteli, valamint a Páciens előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben For Beauty köteles a Pácienst haladéktalanul értesíteni.

Ha a Páciens célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, For Beauty köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Páciens a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, For Beauty a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy az esztétikai szolgáltatást a Páciens utasításai szerint, a Páciens kockázatára nyújthatja.

Páciens köteles megtéríteni – az ÁSZF-ben és az egyedi szerződési feltételekben szereplő kötelezettségekhez képest – For Beauty számára többlet kötelezettséget keletkeztető utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket és díjakat.

 1. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

 

6.1. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az esztétikai szolgáltatást (vizsgálat, beavatkozás, érzéstelenítés), mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és az esztétikai szolgáltatásért Szolgáltató részére díjat tartozik fizetni.

 

6.2. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul meg kell fizetnie a Szolgáltató részére.

 

6.3. A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel vagy átutalással kell kiegyenlíteni. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki.

 

6.4. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt – és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit Páciensre terhelni.

 

 1. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

 

7.1. A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, honlapon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat.

7.2. A Szolgáltató közzéteszi a honlapján az Adatkezelési tájékoztatóját. A Szolgáltató ebben a dokumentumban megjelöli azon külső személyek, szervezetek (szolgáltatásaik megnevezésével), jegyzékét, melyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában.

 

7.3. A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt.

 

7.4. A Szolgáltató a Páciens személyes és egészségügyi adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján kezeli.

 

 1. Panaszkezelés

 

8.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a FOR BEAUTY munkatársa jár el. Cím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 65. (e-mail: ugyvezeto@beautyconcept.hu). Az esztétikai szolgáltatással kapcsolatban a Klinika reklamációkat kizárólag a Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától fogad el.

 

8.2. Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti a Pácienst annak eredményéről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

9.1. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.

 

9.2. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

 

9.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Jelen ÁSZF 2022. április 1. napjától hatályos