ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM

A For Beauty Esthetic Center brand név alatt működő Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-877496; székhely: 1084 Budapest, Múzeum u 15/a fszt. 1. adószám: 13869535-2-42), valamint Vein Center Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-284524, székhely: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25.; adószám: 25599947-2-42) mint szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél / Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Ügyfél / Páciens – között létrejött szolgáltatási szerződés kifejezetten nem rendelkezik, és amely ilyen módon a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ügyfél / Páciens az betegregisztráció, betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, stb. aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF- et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyfél / Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, amely módosítást a www.krasznai.hu és a www.newhairbudapest.com honlapon teszi közzé, és amely módosítás a közzététellel hatályossá válik.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása tolmács közreműködésével: A Szolgáltató azon Ügyfelek esetében, akik a magyar vagy az angol nyelv ismeretének hiányában nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, főszabály szerint, a Páciens köteles tolmácsról gondoskodni.

Szolgáltatót szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél / Páciens jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF érvényesek a Szolgáltató műtéti és nem műtéti szolgáltatásainak igénybevétele esetén. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki időpontot foglal, az időpont foglalását a Szolgáltató visszaigazolta és jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

Az ÁSZF a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen ÁSZF minden olyan szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, melyet az Ügyfél / Páciens a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (időpontfoglalással) kezdeményez.

Az Ügyfél / Páciens, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amit telefonon, a weboldalon, az online időpontfoglaló rendszer használata során, az ott található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg.

Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél / Páciens között.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését, vagy az időpontfoglalást megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi a páciens részére a jelen ÁSZF elnevezésű dokumentumot, de az Ügyfél / Páciens az ÁSZF elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban az időpontfoglalást elküldi, vagy a szolgáltatást igénybe veszi, illetve a szolgáltatási díjat megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél / Páciens az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél / Páciens között.

Az Ügyfél / Páciens a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. Az Ügyfél / Páciens a jelentkezés elküldésével/az időpontfoglalással elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén az időpontfoglalás időpontjában, érvényben és hatályban lévő ÁSZF kerülnek alkalmazásra.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 1. Szolgáltató:
  • Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-877496; székhely: 1084 Budapest, Múzeum u 15/a fszt. 1. adószám: 13869535-2-42)
  • Vein Center Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-284524, székhely: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25.; adószám: 25599947-2-42)
 1. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott egészségügyi és egyéb kiegészítő, esztétikai szolgáltatások.
 2. Ügyfél / Páciens: a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő természetes személy.
 3. Érdeklődő: A For Beauty Esthetic Center egészségügyi szolgáltatása vonatkozásában információt kérő, illetve gyűjtő természetes személy, aki a későbbiekben Ügyfél / Páciensnek / Páciensnek minősülhet.
 4. Felhasználó: A honlapot használó természetes személy.
 5. Bejelentkezés: Az adatok – személyesen, telefonon, honlapon űrlap segítségével történő megadásából és nyilatkozatok megtételéből álló cselekménysorozat, amely során az Ügyfél / Páciens és Szolgáltató között megállapodás jön létre annak vonatkozásában, hogy az Ügyfél / Páciens a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait mikor veszi igénybe.
 6. Egyedi szerződési feltételek: Azok az Ügyfél / Páciens által megadott adatok és megtett nyilatkozatok, amelyek jelen ÁSZF rendelkezéseivel együtt a szerződést alkotják.
 7. Egészségügyi/esztétikai szolgáltatási díj: Az Ügyfél / Páciens által esetlegesen fizetendő konzultációs és a fizetendő kezelési díj együttes összege.
 8. Egészségügyi és esztétikai szerződés: A Felek által az egyedi szerződési feltételek, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek együttese útján létrehozott, a Felekhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amelyből kötelezettség keletkezik az egészségügyi és esztétikai szolgáltatás nyújtására, illetve az egészségügyi díj, illetve annak egyes elemei megfizetésére és jogosultság a teljesítés követelésére.
 9. Egészségügyi és esztétikai szolgáltatás: A Szolgáltató által az Ügyfél / Páciensek részére nyújtott szolgáltatások együttes megnevezése.
 10. Kezelési díj: A Szolgáltató által nyújtott kezelési szolgáltatás az Ügyfél / Páciens által fizetendő ellenértéke.
 11. Kezelési szolgáltatás: Az az egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatás, amelyet Szolgáltató a konzultációs szolgáltatást követően nyújt az Ügyfél / Páciens részére, és amely során az Ügyfél / Páciens a Szolgáltatónál aktuálisan elérhető egy, vagy több kezelésén vesz részt.
 1. Konzultációs díj: A Szolgáltató által nyújtott konzultációs szolgáltatás az Ügyfél / Páciens által fizetendő ellenértéke, amennyiben nem első alkalommal veszi igénybe a konzultációt, ill. amennyiben nem ingyenes a konzultáció.
 2. Konzultációs és kontroll szolgáltatás: Szakmai egyeztetés a szolgáltatás nyújtása előtt, melynek keretein belül az Ügyfél / Páciens tájékoztatást kap a javasolt kezelésekről / szolgáltatásokról, azok várható eredményéről, és kockázatairól, valamint felteheti felmerülő kérdéseit.
 3. Közreműködő: Olyan, a Szolgáltatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve – a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában – a For Beauty Esthetic Center meghatalmazásával rendelkező személy, aki For Beauty Esthetic Center nevében és képviseletében (teljes, vagy korlátozott jogkörrel) az egészségügyi szolgáltatások teljes-, vagy egyes részfolyamatai során For Beauty Esthetic Center tevékenységét támogató tevékenységet fejt ki.
 4. Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 5. Honlap: Az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen ÁSZF alkalmazásában honlap alatt értjük a www.krasznai.hu és a www.newhairbudapest.com weboldalakat, illetve a Szolgáltató által az egészségügyi és esztétikai szolgáltatás nyújtásához használt bármely más weboldalt, ide értve a közösségi oldalakat is.
 6. Szolgáltatás helye: a Szolgáltató az 1126 Budapest, Hűvösvölgyi út 65. alatt található For Beauty Esthetic Center
 1. A SZOLGÁLTATÁS
 1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egészségügyi és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél / Páciens részére.
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.
 3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.
 4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél / Páciens érdekeinek figyelembevételével, a tőle

elvárható, legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.

 1. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (www.krasznai.hu ; www.newhairbudapest.com) aktuálisan elérhető szolgáltatásokat nyújtja.
 2. Szolgáltató a Szolgáltatásokat egészségügyi és egyéb alkalmazottai, valamint teljesítési segédek, így közreműködő orvosok, vagy más egészségügyi szakszemélyzet bevonásával nyújtja.

Egészségügyi és esztétikai szolgáltatás

 1. Az egészségügyi és esztétikai szerződés tárgya: Az egészségügyi és esztétikai szerződés (betegregisztráció és beleegyező nyilatkozat aláírása) megkötése útján a Szolgáltató és az Ügyfél / Páciens között olyan jogviszony jön létre, amelynek keretében a Szolgáltató – az Ügyfél / Páciens és a Szolgáltató megállapodásának függvényében – ellenérték fejében, vagy ingyenesen egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatást nyújt az Ügyfél / Páciens részére.
 2. A Szolgáltató az egészségügyi és esztétikai szerződés keretében az ÁSZF-ben és az esetleges egyedi szerződési feltételekben megjelölt egészségügyi és esztétikai szolgáltatás ÁSZF-ben és egyedi szerződési feltételekben megjelölt módon és mennyiségben történő nyújtására vállal kötelezettséget. Amennyiben az Ügyfél / Páciens az egészségügyi szolgáltatást a Szolgáltató részéről többletszolgáltatásokat igénylő módon kívánja igénybe venni, azt a Szolgáltató – az egészségügyi szerződés módosítása, vagy új szerződés kötése mellett -, az Ügyfél / Páciens és a Szolgáltató megállapodásában meghatározott ellenszolgáltatás fejében nyújtja.
 3. Az Ügyfél / Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe, egyéni elhatározása, illetőleg törvényes képviselője útján veszi igénybe.
 4. A szerződéskötés és a teljesítés folyamata: Az egészségügyi és esztétikai szerződés megkötése, a szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges.
 5. Bejelentkezés: az Ügyfél / Páciens személyesen, vagy telefonon jelentkezhet be a Szolgáltató egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatásainak igénybevételére.
 6. Ajánlattétel: Az egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatások nyújtása vonatkozásában a Szolgáltató személyesen tesz ajánlatot az Ügyfél / Páciensnek akkor, amikor az Ügyfél / Páciens bejelentkezés során egyeztetett időpontban és helyen megjelenik az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele céljából.
 7. Nem minősül ajánlattételnek az az eset, amikor Érdeklődő személyesen, telefonon, közösségi oldalon, vagy e-mailben érdeklődik a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásairól és annak díjairól, és a Szolgáltató az Érdeklődőnek választ ad. A Szolgáltató által ilyenkor megadott adatok és információk csak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásai tekintetében való ajánlattételre minden esetben csak az Ügyfél / Páciens bejelentkezés alapján történő megjelenésekor kerül sor.
 8. A szolgáltatás nyújtása: Szolgáltató az egészségügyi és esztétikai szerződés létrejöttét követően vállalja, hogy egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatása keretében az Ügyfél / Páciens részére az egyedi szerződési feltételekben meghatározott egészségügyi és/vagy esztétikai szolgáltatásokat (pl.: konzultációs szolgáltatás, meghatározott kezelési szolgáltatások stb.) nyújtja.
 9. A szerződésszerű teljesítés: Szolgáltató az egészségügyi és esztétikai szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha a 8. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást jelen ÁSZF-ben meghatározott előírások szerint nyújtja az Ügyfél / Páciens részére.
 10. Amennyiben az adott egészségügyi és esztétikai szolgáltatás teljesítése az egyedi szerződési feltételek alapján több részletben történik, abban az esetben Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez valamennyi részteljesítés szerződésszerű teljesítése szükséges, kivéve, ha a szerződés a szerződés teljesítésének folyamata során megszűnik.
 11. Az Ügyfél / Páciens az egészségügyi és esztétikai szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha az együttműködési kötelezettségének eleget tesz, és az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő ellenértéket jelen ÁSZF „A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek” fejezetében, valamint az egyedi szerződési feltételekben meghatározott mennyiségben, határidőben és módon megfizeti For Beauty Esthetic Center részére.
 12. Az egészségügyi és esztétikai szerződés megszűnik:
  1. az egészségügyi és esztétikai szerződés szerződésszerű, teljes körű teljesítésével;
  2. felmondással;
  3. az egészségügyi és esztétikai szerződés lehetetlenné válásával, ide értve azt az esetet is, amikor az Ügyfél / Páciens egészségügyi és esztétikai állapota nem teszi lehetővé a már aláírt szerződés szerinti és/ vagy megkezdett egészségügyi és esztétikai szolgáltatás igénybevételét/ további igénybevételét;
  4. az egészségügyi és esztétikai szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével;
  5. bármelyik fél halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 13. Amennyiben az egészségügyi és esztétikai szerződés aláírását követően ugyanazon bejelentkezéshez köthető ugyanazon alkalommal az Ügyfél / Páciens valamennyi egészségügyi és esztétikai szerződésben szereplő egészségügyi és esztétikai szolgáltatást igénybe veszi, abban az esetben az egészségügyi és esztétikai szerződés felmondására nincs lehetőség.
 14. Amennyiben az egészségügyi és esztétikai szerződésben rögzített egészségügyi és esztétikai szolgáltatások az Ügyfél / Páciens általi igénybevételére több alkalommal kerül sor, abban az esetben az egészségügyi és esztétikai szerződést a következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatás teljesítési időpontját legalább 2 nappal megelőzően bármelyik fél indoklás és egyéb kötelezettség keletkezése nélkül, írásban felmondhatja.
 15. Ilyen esetben Páciens a már igénybe vett egészségügyi és esztétikai szolgáltatások tekintetében külön megállapított díjat – ennek hiányában az egészségügyi és esztétikai díj igénybe vett egészségügyi és esztétikai szolgáltatással arányos részét – köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 16. Amennyiben az egészségügyi és esztétikai szerződés felmondásának az Ügyfél / Páciens általi közlése nem előzi meg 2 nappal a következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatás teljesítésének napját, abban az esetben az Ügyfél / Páciens a már teljesített és a soron következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatások tekintetében külön megállapított díjat – ennek hiányában az egészségügyi és esztétikai díj igénybe vett és a soron következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatásokkal arányos részét – köteles megfizetni Szolgáltató részére.
 17. Felmondás esetén a fizetési határidő – illetve amennyiben az Ügyfél / Páciens a teljes egészségügyi és esztétikai díjat előre kifizette, abban az esetben a visszafizetési határidő – a felmondás közlésétől számított 2. nap.
 18. Amennyiben az egészségügyi és esztétikai szerződés felmondásának Szolgáltató általi közlése nem előzi meg 2 nappal a következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatás teljesítésének napját, abban az esetben Szolgáltató a következő egészségügyi és esztétikai szolgáltatást még köteles változatlan feltételek mellett nyújtani az Ügyfél / Páciens részére azzal, hogy a felmondásból eredő elszámolás során az Ügyfél / Páciens ezen egészségügyi és esztétikai szolgáltatás külön megállapított díjának megfizetésére is köteles, vagy – külön megállapítás hiányában – a teljes egészségügyi és esztétikai díj arányos részének megállapítása során ezen egészségügyi és esztétikai szolgáltatást is figyelembe kell venni.
 19. Nem minősül felmondásnak a felek részéről az az eset, amikor valamelyik fél az egészségügyi és esztétikai szolgáltatás nyújtására korábban megbeszélt időpontot úgy mondja le, hogy azzal egyidejűleg az adott egészségügyi és esztétikai szolgáltatás nyújtására más időpont egyeztetését kezdeményezi a másik félnél.
 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE – ÜGYFÉL / PÁCIENS VIZSGÁLATA

Szolgáltató az Ügyfelet kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadja, az előzetes bejelentkezésnek az Ügyfél / Páciens az alábbi módokon tehet eleget:

   • személyesen;
   • telefonos Ügyfél / Páciensszolgálaton keresztül;
   • on-line felületen.

Műtétek esetében az időpont foglalással létrejötte szerződés, és a szerződés megszüntetésének szabályai

 1. Az Ügyfél / Páciens, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.
 2. A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy az Ügyfél / Páciens a szolgáltatásra időpontot foglal, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a páciens ajánlatát) az Ügyfél / Páciens által megadott elektronikus levelezési címére, telefonszámára küldött üzenetben, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a pácienssel, amennyiben pénzmozgás történt.
 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.krasznai.hu és a www.newhairbudapest.com weboldalon és a közösségi oldalakon, vagy elektronikus levélben kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. Az Ügyfél / Páciens a Szolgáltató telefonszámán, elektronikus levelezési címén, vagy a weboldalon található online időpontfoglaló rendszer használatával jelentkezhet a szolgáltatásra, személyes adatai megadásával.
 5. A honlapon, közösségi oldalakon, vagy az elektronikus levélben közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
 6. Az Ügyfél / Páciens a foglalás elküldésével, közlésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
 7. Az időpontfoglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a foglalást. A visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a páciens és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a páciens jelentkezését.

[Ha az időpontfoglalás megérkezését visszaigazoló e-mail, vagy üzenet a pácienshez hét (7) munkanapon belül nem érkezik meg, akkor a páciens mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.]

 1. Az Ügyfél / Páciens elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja az időpontfoglalást, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

 1. Az Ügyfél / Páciens a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél / Páciens más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. Ügyfél / Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:
   • családi és utónév,
   • születési hely és idő,
   • anyja neve,
   • TAJ száma, (amennyiben Ügyfél / Páciens rendelkezik TAJ kártyával)
   • telefonszám,
   • e-mail cím.
 1. A Szolgáltatót, a páciens által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.
 2. Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé. A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése céljából rögzíti, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.
 3. Jelen ÁSZF megismerésével Ügyfél / Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.
 4. Az Ügyfél / Páciens bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.
 5. Szolgáltató és Ügyfél / Páciens között a Szerződés a vizsgálat részét képező ambulánslap kitöltésének megkezdésével jön létre. Az ambulánslapot az Ügyfél / Páciens köteles aláírni, annak egy példánya az Ügyfelet illeti meg, melyet a konzultációt, vizsgálatot vagy kezelést követően adja át a Szolgáltató az Ügyfél / Páciens részére.
 6. Ügyfél / Páciens köteles az ambulánslap kitöltése során a kezelőorvost tájékoztatni minden olyan tényről, információról, adatról és körülményről, amely szükséges a kórtörténet megállapításához, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, állandóan vagy alkalmanként szedett gyógyszeréről és egyéb gyógyhatású készítményeiről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, valamint egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenységéről.
 7. Amennyiben az Ügyfél / Páciens a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.
 8. Az ambulánslap aláírásával az Ügyfél / Páciens hozzájárul a kórelőzmények rögzítéséhez, illetve a rögzített adatok egészségügyi ellátás céljából történő kezeléséhez.

Az Ügyfél / Páciens jogai és kötelességei

 1. Általános jogok és kötelezettségek
 1. A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél / Páciens köteles a Szolgáltatóval együttműködni oly módon, hogy valamennyi, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges adatot és információt – a teljesítést megelőző ésszerű határidőn belül – Szolgáltató rendelkezésére bocsájt, illetve megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a Szolgáltató teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 2. Az Ügyfél / Páciens kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatással összefüggő adatok és információk Szolgáltató részére történő továbbítása során valamennyi adatvédelmi jogszabálynak – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – és Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően jár el. Az Ügyfél / Páciens felel az általa közölt információk és adatok helyességéért.
 3. Az Ügyfél / Páciens elismeri, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének idején nem készíthet fotót, videó-és egyéb fénykép, vagy hangfelvételt a Szolgáltatónál tartózkodó magánszemélyekről, esetleg ismert személyekről.
 4. Ügyfél / Páciens / Felhasználó a www.krasznai.hu és a www.newhairbudapest.com honlapok használata és a honlapokhoz kapcsolódó tevékenysége során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az oldalak zavartalan működését, jó hírnevét, valamint a honlapokhoz és az azon szereplő szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat sérti, vagy veszélyezteti (pl.: hackelés, valótlan adatokkal történő bejelentkezés, vulgáris megnyilvánulás stb.). E szabályok megsértése esetén Ügyfél / Páciens aláveti magát a „Szolgáltató jogai és kötelességei” rész 5. pontjában foglaltaknak.
 1. A páciensek jogai

Önrendelkezési jog

 1. Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél / Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az Ügyfél / Páciens döntése nem érinti azonban az Ügyfél / Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
 2. Az Ügyfél / Páciensnek joga van, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél / Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél / Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy az előzetesen elvégzett orvosi vizsgálatok, az átadott betegdokumentáció, beleegyező nyilatkozat és/vagy a számla az Ügyfél / Páciens részéről történő aláírása jelen értelmezés szerint a beleegyezés megadásának tekintendő.

Egészségügyi- esztétikai dokumentáció megismerési joga

 1. A Szolgáltató az Ügyfél / Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és papíralapú egészségügyi dokumentációt vezet (EESZT).
 2. Az Ügyfél / Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, továbbá joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint.
 3. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal az Ügyfél / Páciens rendelkezik.
 4. Az Ügyfél / Páciens jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kapni.

Tájékoztatáshoz való jog

 1. Az Ügyfél / Páciens kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző egészségügyi ellátással kapcsolatban

a ) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b ) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c ) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,

d ) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e ) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

f ) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

g ) a további ellátásokról,

h ) a javasolt életmódról, valamint

i ) a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett.

Az Ügyfél / Páciens kötelezettségei

 1. Az Ügyfél / Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. Az Ügyfél / Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató házi- és működési rendjét.
 3. Az Ügyfél / Páciens köteles az ellátásában közreműködő dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
  1. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és az egészségügyi szolgáltatás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
  2. fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
  3. tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.
 4. Az Ügyfél / Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.
 5. Az Ügyfél / Páciens és a Szolgáltató között – egészségügyi és esztétikai szerződés megkötésének hiányában – szerződéses jogviszony nem jön létre, azonban az Ügyfél / Páciens köteles betartani jelen ÁSZF rá irányadó rendelkezéseit.

A Szolgáltató jogai és kötelességei

 1. A Szolgáltató jogosult Közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató a Közreműködőért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna. A Szolgáltató köteles a Közreműködővel olyan megállapodást kötni, amely összhangban áll jelen ÁSZF és az egyedi szerződési feltételek rendelkezéseivel.
 2. A Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait az Ügyfél / Páciens utasításainak megfelelően köteles nyújtani és az Ügyfél / Páciens utasításától csak akkor térhet el, ha ezt az Ügyfél / Páciens érdeke feltétlenül megköveteli, valamint az Ügyfél / Páciens előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben Szolgáltató köteles az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni.
 3. Ha az Ügyfél / Páciens célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha az Ügyfél / Páciens a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltató a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy az egészségügyi szolgáltatást az Ügyfél / Páciens utasításai szerint, az Ügyfél / Páciens kockázatára nyújthatja.
 4. Az Ügyfél / Páciens köteles megtéríteni – az ÁSZF-ben és az egyedi szerződési feltételekben szereplő kötelezettségekhez képest – Szolgáltató számára többlet kötelezettséget keletkeztető utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket és díjakat.
 5. Amennyiben az Ügyfél / Páciens/Felhasználó olyan magatartást tanúsít, ami a www.krasznai.hu és a www.newhairbudapest.com honlapok, vagy közösségi oldalak zavartalan működését, jó hírnevét, valamint a honlapokhoz, közösségi oldalakhoz és az azokon szereplő szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat sérti, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – saját mérlegelése alapján – jogosult az Ügyfél / Páciens/Felhasználó IP-címét a honlapról kizárni, illetve az IP-cím honlaphoz való hozzáférését korlátozni, az Ügyfél / Pácienssel / Felhasználóval szemben az általa tanúsított magatartásnak megfelelő jogi eljárást megindítani, vagy minden egyéb olyan lépést megtenni, ami az Ügyfél / Páciens/Felhasználó jelen pontban részletezett jogsértő magatartását megszünteti, azt a jövőben megakadályozza, illetve az abból eredő következményeket elhárítja, mérsékeli, vagy megszünteti.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

 1. Az Ügyfél / Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást (vizsgálat, beavatkozás, érzéstelenítés), mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és az egészségügyi szolgáltatásért Szolgáltató részére díjat tartozik fizetni.
 2. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb a műtét napjáig, vagy az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül meg kell fizetnie a Szolgáltató részére.
 3. A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban vagy euróban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel vagy átutalással kell kiegyenlíteni. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki.

Átutalással történő fizetés: az Ügyfél / Páciens a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét.

Készpénzben történő fizetés: az Ügyfél / Páciens a szolgáltatás igénybevételét követően fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat.

 1. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetést is.
 2. Az Ügyfél / Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt – és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit az Ügyfél / Páciensre terhelni.
 3. Az Ügyfél / Páciens a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyfél / Pácienslel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.
 4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását az Ügyfél / Páciens részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.
 5. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a páciens figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (az időpontfoglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
 6. Szolgáltató az árakat jogosult egyoldalúan, minden naptári negyedévben egy alkalommal, a negyedév első napjától kezdődő hatállyal megváltoztatni. A Szolgáltató az árakat jogosult egyoldalúan módosítani. A szolgáltatások ára a mindenkori beavatkozás időpontjában érvényes árak szerint kerül megállapításra, felszámításra.  Az időpont foglaláskor kifizetett előleg a szolgáltatás árát nem befolyásolja. 
 7. A Szolgáltató felajánlása alapján, időpont lemondás esetén lehetőség van sürgősségi díj ellenében beavatkozás korábbi elvégzésére az eredetileg tervezett időponthoz képest. Ha a páciens a Szolgáltató szóbeli (telefonos) tájékoztatása szerint egyértelműen elfogadja a szolgáltatás sürgősségi díj ellenében történő elvégzését, úgy létrejön a szerződés minden további megállapodás nélkül.

Az időpont lemondás, módosítás szabályai

Nem műtéti eljárás esetében történő lemondás speciális szabályi:

  1. Az Ügyfél / Páciens jogosult a foglalást lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.
  2. Amennyiben a lemondásra több, mint 48 órával a foglalt időpontot megelőzően kerül sor, úgy az Ügyfél / Páciens nem köteles megfizetni Szolgáltató részére a szolgáltatás díját.
  3. Ha az időpont lemondására a foglalt időpontot megelőző 48 órán belül kerül sor készenléti díjat számolunk fel, mely az Ügyfél / Páciens köteles az által foglalt kezelés szolgáltatási díja 20 %-ának megfelelő összeget Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Ügyfél / Páciens ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a jövőben megtagadni a páciens számára történő szolgáltatás nyújtását.
  4. Az Ügyfél / Páciens lemondási szándékát Szolgáltató elérhetőségein (Telefon: +36 1 793 3497; +36 30 365 1375; info@drkrasznai.com; recepcio@drkrasznai.com), Szolgáltató munkaidejében (Hétfőtől – péntekig 8-18h) köteles jelezni. Ezen időpontokon kívül érkező lemondást Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

Műtéti eljárás esetében történő lemondás speciális szabályai:

 1. Az időpont foglalástól számított 30 napig szabadon lemondhatja vagy módosíthatja (a módosítás időpontjában érvényes árak szerint). A tervezett kezelés előtt 30 nappal történő lemondás utána fizetendő díj mértéke a foglalás összegének 50%-a. Minden, ettől későbbi időpontban történő lemondás/meg nem jelenés az időpont foglalás elvesztését vonja maga után, melyet nem áll módunkban visszafizetni. A befizetett előleg, illetve a foglaláskor megadott adatok késői lemondás esetén is felhasználhatók a kötbér terhelésére, érvényesítésére.
 2. Az Ügyfél / Páciens lemondási szándékát Szolgáltató felé írásban az info@drkrasznai.com; recepcio@drkrasznai.com email címekre, Szolgáltató munkaidejében (Hétfőtől – péntekig 8-18h) köteles jelezni. Ezen időpontokon kívül érkező lemondást Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.
 3. Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban teljesíteni az elmaradt szolgáltatást.
 1. IV.ÜGYFÉL / PÁCIENS KEZELÉSE
 1. Ügyfél / Páciens köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.
 2. Amennyiben az Ügyfél / Páciens az előre egyeztetett időpont után több, mint 10 perccel jelenik meg, úgy ellátásra csakis abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan megjelenő Ügyfél / Páciens kezelése időben megvalósítható.
 3. 3.Az Ügyfél / Páciens az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 10 perccel, megelőzően az Szolgáltató recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.
 4. 4.Szolgáltató indokolt esetben jogosult kezelési tervet készíteni, valamint azt megváltoztatni, utóbbi esetben azonban köteles az Ügyfelet a módosítás tényéről, valamint annak indokairól legkésőbb a következő kezelésen tájékoztatni.
 5. 5.Ügyfél / Páciens köteles a kezelés során a kezelő orvossal, illetve a Szolgáltató munkatársaival együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél / Páciens köteles írásban megtenni a kezelés elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél / Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyfél / Pácienslel szemben érvényesíteni.
 6. A Szolgáltatási szerződést, valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.
 7. Ügyfél / Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a kezelések elvégzéséhez, illetve a diagnózis megállapításához szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.
 1. FELELŐSSÉG
 1. 1.Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél / Páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.
 2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy az Ügyfél / Páciens a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be.
 1. VI.ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél / Páciens személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.
 2. A Szolgáltató közzéteszi a honlapján az Adatkezelési tájékoztatóját. A Szolgáltató ebben a dokumentumban megjelöli azon külső személyek, szervezetek (szolgáltatásaik megnevezésével), jegyzékét, melyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában.
 3. A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt.
 4. A Szolgáltató a Páciens személyes és egészségügyi adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján kezeli.
 1. VII.ÜGYFÉL / PÁCIENSSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS
 1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el. Cím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 65. (e-mail: ugyvezeto@beautyconcept.hu ; ugyvezeto@veincenter.hu ). Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációkat kizárólag az Ügyfél / Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától fogad el.
 2. A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a páciens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a páciensnek átadni.
 3. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a páciensnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 1. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. az Ügyfél / Páciens neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. az Ügyfél / Páciens panaszának részletes leírása, a páciens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél / Páciens panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél / Páciens aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 2. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 3. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfeleket írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a páciens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: (+36-1) 792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Hivatali kapu: PMKIKBEKEL – KRID: 560351920

Weboldal:   www.panaszrendezes.hu

 1. VIII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.

Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél / Páciens vállalja, hogy amennyiben a beavatkozással összefüggésben közte és a szolgáltató között jogvita alakul ki – ideértve a jogviszony létrejöttét és érvényességét is – az intézménnyel (szolgáltatóval) egyeztet a jogvita békés lezárása érdekében. Amennyiben az egyeztetés az írásbeli kezdeményezésemtől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az Ügyfél / Páciens vállalja, hogy a jogvitát közvetítői eljárás keretében kísérli meg rendezni, és kizárólag ennek eredménytelensége esetén jogosult a jogvitát az általános hatáskörű és illetékességű bíróság elé vinni.

A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. július 01. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Páciensre és szolgáltatásra hatályosak.