Érdekmérlegelésti teszt

Érdekmérlegelési teszt zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszer üzemeltetése útján történő személyes adatok kezelésére

1. Jogalap meghatározása

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke:

 • Adatkezelő érdeke: Beauty Concept Kft. a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, az üzleti, fizetési, banktitok védelme, valamint vagyonvédelem, illetve panaszok esetén azok hatékony kivizsgálása érdekében alkalmazza.
 • Az érdek jogszerűségének igazolása: A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény31. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép-és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank-és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdések értelmében „üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos -egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.”

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) 32. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 • A jogos érdek megfelelően konkrét: A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen pontosan meghatározza, hogy az adatkezelő létesítményében a személyi és vagyoni védelem megvalósulásához, a rendkívüli eseményre utaló gyanú kivizsgálásához, illetve a panaszkezelés jogszerűségéhez szükséges az érdekmérlegelés tárgyát képező adatkezelési tevékenység végzése.
 • A jogos érdek valódi és aktuális: A jogos érdek valódi, hiszen a személy-és vagyonvédelem, az üzleti, fizetési, banktitok védelme, illetve a vállalkozásokhoz érkező fogyasztói panaszok jogszerű kezelése jogszabályok által is meghatározott, valódi védendő érdekek, azadatkezelő létesítményében felmerülő rendkívüli eseményekre utaló gyanú kivizsgálásához pedig alapvető gazdasági és üzleti érdeke fűződik az adatkezelőnek. A jogos érdek aktuális, hiszen mind a személy-és vagyonvédelem, mind a veszélyes anyagok védelme, mind pedig a fogyasztói panaszok kezelése, és rendkívüli események kivizsgálása az adatkezelő gyakorlatában állandóan, folyamatosan vagy rendszerint előforduló szükségleten, illetve eseményeken alapszik.
 • Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke: Az adatkezeléshez harmadik személynek vagy a társadalom egy részének konkrétan érdeke is fűződhet, illetve általánosságban a személy-és vagyonvédelem, a veszélyes anyagok biztonságos tárolása, a banktitok megőrzése mind-mind össztársadalmi érdek, mely tágabb értelemben összefügg a bűncselekmények hatékony felderítésével, illetve a közbiztonsággal. Társadalmi célként említhető még az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, melyek megvalósulását szintén szolgálja az adott adatkezelési folyamat. A panaszkezeléskor a bizonyítási eljárás a fogyasztók védelmét is szolgálja.

(Fentiek kiemelten fontosak, hiszen a Beauty Concept Kft. látogatottsága magas, sok esetben közszereplő személyek részvételével történik, így a biztonsági kamerafelvételek szerepe kiemelkedő.)

 

A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a szükségesség kérdése.

2. Az adatkezelés szükségessége

 • Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy azadatkezelés az érdekeléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas:

A képfelvevő elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés a létesítmény védelme, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében, az üzleti, fizetési, és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem, valamint a fogyasztói panaszok jogszerű kezelésének céljából történik. E célok eléréséhez a zártláncú kamerarendszer működtetése döntő mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, jogsértések, panaszok jelentős része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével. Minden egyes kihelyezett kamera esetében az adatkezelés szükségességet a fenti célok figyelembe vételével vizsgált a Beauty Concept Kft.

 • Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel képfelvételek készítése nélkül rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy panasz, baleset vagy bűncselekmény kapcsán, így e célok elérése más, -az érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó -módszerrel nem biztosítható. A vagyonvédelem szempontjából ugyan lehetséges lenne kizárólag riasztó rendszer használata, ez azonban nem nyújtana segítséget a balesetek, panaszok kivizsgálásában, bűncselekmények felderítésében, az elkövetők beazonosításában. A felvételek esetleges anonimizálása, az érintett személyek kimaszkolása szintén lehetetlenné tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának az adatok cselekmények bizonyítására, ellenőrzésre.

Mindezek alapján az adatkezelés érdekének szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban vizsgálható az arányosság szempontrendszere.

 

Az érdekek arányosságának mérlegelése

2.1.Érdekek természetének vizsgálata

 • Az adatkezelő jogos érdekének természete: Az adatkezelő védeni kívánt érdeke jogilag védett, társadalmilag is elismert közérdek.
 • Az adatkezelő jogos érdekének jellege: Az adatkezelő jogos érdeke nyomós és kényszerítő jellegű, mert kiemelkedő fontosságú, jogilag elismert érdekekről, illetve alapvető üzleti és gazdasági érdekről van szó.
 • Az érintett érdeke: Az adatkezelés az érintett Polgári Törvénykönyvben személyiségi jogként nevesített képmáshoz való jogát érinti, illetve az érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.
 • Az adatok jellege: A kezelt személyes adatok a biztonsági kamera felvételei, az érintettek képmására, mozgására, tartózkodására, magatartására vonatkozó információk. A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és vagyonvédelmi cél megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig tároltak.

2.2.Adatkezelés hatásainak vizsgálata

 • Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások: Az érintett számára az adatkezelés kifejezett előnnyel is járhat, hiszen egy az érintett által elszenvedett esetleges baleset vagy bűncselekmény felderítésében, illetve az érintett által vagy ellene benyújtott panaszok kezelésében is szerepet játszhatnak a felvételek, illetve az adott adatkezelési tevékenység az érintettek személyi és vagyonivédelmét is szolgálja. Az adatkezelés érintheti negatívan az érintettet, hiszen abból kifolyólag, hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, hogy ez az érintett akarata ellenére történik. Megemlítendő azonban, hogy a lehető legrövidebb ideig történő adatkezelés, és a korlátozott hozzáférési lehetőség az adatokhoz hatékonyan enyhítik ezen negatív hatásokat. A hatások vizsgálatánál megjegyzendő, hogy az elektronikus megfigyelőrendszerek által készített felvételeknek nem célja a látogatók ellenőrzése, illetőleg a tárolt adatok nem használhatók a látogatók tevékenységének ellenőrzésére.
 • Érintett helyzete:

Az érintett az adatkezelő létesítményébe belépő látogató, munkavállaló.

 • Adatkezelő helyzete: A Beauty Concept Kft. közérdeklődésre számot tartó gazdasági társaság. Ez alapján az adatkezelő vonatkozásában jelentős közérdek és gazdasági érdek állapítható meg.
 • Az érintett és az adatkezelő kapcsolata: Az adatkezelő és az érintett között –a látogatás céljától függően -változatos jellegű kapcsolat állhat fenn: elképzelhető az is, hogy nincs köztük jogviszony, vagy a köztük lévő jogviszony nem közvetlen. A Beauty Concept Kft. munkavállalói az adatkezelővel közvetlen jogviszonyban vannak.
 • Az adatkezelés hatása az érintettre, az adatkezelővel való kapcsolata fényében: Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát és a képmáshoz való jogát érinti, korlátozza, illetve többnyire egyenlőtlen jogviszony alapján történik. Lehetnek ugyanakkor az adatkezelésnek olyan pozitív hatásai az érintettre, amely akár az érintett részéről is szükségessé teheti a biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a személy és vagyonvédelem, illetve a panaszkezelés is, mint jogilag védett, társadalmilag elfogadott érdekek. Az élet és testi épség védelméhez fűződő érdek pedig közérdek.
 • Az érintett ésszerű elvárásai: Az érintett ésszerű elvárásai keretében az adatgyűjtés időpontjában számolhat és számolnia is kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére jogos érdek alapján sor kerül, hiszen az adatkezelő megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt.
 • Az adatkezelés módja: Az adatkezelés -az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva –csupán azon adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Minden egyes kamera szükségességét és arányosságát az adatkezelő a kihelyezés előtt megvizsgálta. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. Emellett a személyes adatok kezelése a gyűjtésen, tároláson és a bizonyításhoz történő felhasználáson kívül más adatkezelésre nem terjed ki, továbbá azokat az adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon munkavállalók számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatkora szükségük van. A házra kameratérkép vázlat készült, ami a kamerák hozzávetőleges elhelyezését, megfigyelési irányát ábrázolja, ez a kamera tájékoztatóban is megjelenik, tehát a Házba történő belépés előtt pontosan ismerhető, hogy a kamerák mire irányulnak, mit figyelnek. Ezzel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előre láthatóak és kiszámíthatóak.
 • Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről: Az adatgyűjtés megkezdésekor az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. (lsd. előző pontnál.)

2.3.Egyéb biztonsági intézkedések

 • Adatok korlátozott ideig történő megtartása:

Az adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg arra a cél megvalósulása érdekébenszükség, illetve jogszabály alapján lehetőség van. A felvételeket az adatkezelő felhasználás hiányában a rögzítéstől számított maximum 30 napig tárolja az adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.

 • Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van. Az említett munkavállalókon kívül adott esetben hozzáférhet az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság. A felvételeket csak a megjelölt hatóságoknak lehet kiadni. A felvételeket tároló eszközök védett térben vannak elhelyezve, riasztással, illetve belépési jog korlátozásával. A felvételeket elektronikus jogosultság korlátozással lehet elérni. A digitális rögzítők elérése naplózásra kerül.

3. Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása

Jogos érdek fennáll

Az adatkezelő létesítményeiben megvalósuló személy-és vagyonvédelem olyan érdek, amely nem csak az adatkezelő érdekének tekinthető, hiszen az élet és testi épség védelme egy lényeges társadalmi érdek is, az adatkezelő jogszerű panaszkezeléshez fűződő jogos érdeke egy a fogyasztó érdekeit védő jogilag elismert érdek, illetve az adatkezelő általi bizonyítási lehetőséghez fűződő alapvető érdek. A rendkívüli események bekövetkezésére irányuló gyanú esetén történő vizsgálat az adatkezelő alapvető üzleti és gazdasági érdekét szolgálja, illetve vagyonvédelmi szempontból is fontos, így azon tény figyelembe vételével, hogy az említett érdekek megvalósítása az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik, egyértelműen megállapítható, hogy az adatkezelő érdeke valós és jogszerű. A fentiek alapján az is megállapítható, hogy kellően meghatározott, valódi és aktuális a jogos érdek, ezért helyes a szükségesség további vizsgálata. Az adatkezelés szükséges. Az adatkezeléssel elérni kívánt cél, a személy-és vagyonvédelem, a jogszerű panaszkezelés, illetve a rendkívüli eseményekre irányuló gyanú kivizsgálása olyan technikai intézkedéseket követel meg, amelyek alkalmasak az adott személy és cselekménye felismerésére, illetve a képi megjelenítés elengedhetetlen a minél pontosabb információszerzéshez, így nemhogy alkalmas, de nélkülözhetetlen is az adatkezelő érdekének eléréséhez. Emellett egyéb alternatív, kevésbé korlátozó eszköz nem áll rendelkezésére az adatkezelőnek jogos érdeke elérésére. A felvételek esetleges anonimizálása, érintettek kimaszkolása lehetetlenné tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának az adatok cselekmények bizonyítására, ellenőrzésre.

Mindezek alapján a jogos érdek szükségessége is fennáll, ezért helyes az arányosság további vizsgálata.  Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában.

Érdekek természetének vizsgálata:

Az érdekek természetének vonatkozásában elmondható, hogy bár az adatkezelés korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát, ez a jog azonban nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés szükségessége és arányossága esetében az megengedhetőnek minősül. Tekintettel arra, hogy az előbbiek alapján a szükségesség már fennáll, a továbbiakban az arányosság vizsgálata szükséges.

Az adatkezelő a személy-és vagyonvédelemhez fűződő jogilag elismert érdeke az arányosság megítélésekor ugyan az alapjog érvényesítésénél gyengébb, azonban az egyéb legitim érdeknél és a kulturálisan vagy társadalmilag elismert érdeknél erősebb érdeknek tekinthető. Közérdekként is értelmezhető az adatkezelőnek azon érdeke, hogy egy fogyasztói panasz esetén bizonyítási lehetőséggel rendelkezzen, hiszen ebben a körben az adatkezelő jogos érdeke egybe esik a fogyasztók jogszerű panaszkezeléshez fűződő érdekével. Ebben azesetben is elmondható, hogy ez az érdek az arányosság megítélésekor ugyan az alapjog érvényesítésénél gyengébb, azonban az egyéb legitim érdeknél és a kulturálisan vagy társadalmilag elismert érdeknél erősebb érdeknek tekinthető. Az adatkezelőnek a rendkívüli események kivizsgálásához és az esetleges jogszerűtlen cselekmények bizonyításához fűződő érdeke egyéb legitim érdeknek tekinthető. Az érdek jellege az arányosság mércéjét a megengedhetőség felé billenti a tekintetben, hogy az létfontosságú az adatkezelő létesítményeiben biztosított biztonság szempontjából. Teljes bizonyossággal állítható, hogy a kezelt adatokra szükség lehet a későbbiekben, hiszen a gyakorlat is azt mutatja, hogy a biztonság megköveteli a kamera felvételek használatát, így a mérce az adatkezelés megengedhetősége felé billen el.

Az adatkezelés hatásának vizsgálata:

Az adatkezelés érintettre bizonyos negatív hatásai az adatkezelés mércéjét a tiltás felé mozdítják el.  Tekintettel azonban az adatkezelésnek az érintettekre való fent említett pozitív hatásaira, illetve arra, hogy az érintett már az adatgyűjtéskor számíthat jelen adatkezelésre, valamint arra, hogy az adatkezelés módjának köszönhetően az adatkezelés hatásai teljes mértékben kiszámíthatóak, az arányosság mércéje e vonatkozásban sem az adatkezelés megengedhetősége, sem annak tiltása felé nem mozdul el. A korlátozás arányosságát növeli azonban, hogy az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve, hogy ezen adatok a lehető legrövidebb ideig tároltak, és kizárólag azon személyek férhetnek hozzájuk, akiknek ez munkájuk elvégzéséhez szükséges.

 

Egyéb biztonsági intézkedések

A kamerák képe zárt rendszeren keresztül kerül továbbításra és rögzítésre, kifejezetten erre a célra kialakított biztonsági helyiségben kerül tárolásra. A digitális rögzítők, illetve az azokból kinyert felvételek zárt helyen vannak tárolva; a tárolásra kijelölt helyiségek, illetve szekrények adatvédelmi nyilvántartási számmal vannak ellátva. A digitális rögzítőket csak érvényes kóddal rendelkező, erre kijelölt személyek kezelhetik, illetőleg végezhetnek azokról adatmentést.

Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában, az érintett előzetes tájékoztatása mellett.